CoFiGa conmemora o Día Mundial da Fisioterapia ofrecendo axs seus colexiadxs 50 prazas gratuítas para asistir ao XVI Congreso Nacional de Fisioterapia

Organizado conxuntamente pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e o CoFiGa, o evento científico con máis calado da Fisioterapia española celebrarase os días 8 e 9 do próximo mes de novembro en Santiago de Compostela

08 Sep 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Con motivo da conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia 2019, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ofrece axs seus colexiadxs 50 prazas gratuítas para asistir ao XVI Congreso Nacional de Fisioterapia, o evento científico con máis calado da Fisioterapia española, que celebrarase os días 8 e 9 do próximo mes de novembro en Santiago de Compostela e que nesta nova edición poñerá o foco de atención nestes dous temas de máxima relevancia para a sociedade actual, como son a cronicidade e o envellecemento activo, reunindo na capital de Galicia a máis de 600 fisioterapeutas de toda España para analizar e achegar solucións encamiñadas a mellorar a calidade de vida da poboación en xeral e dos nosos maiores en particular.

Para optar ás prazas gratuítas, que serán asignadas por rigorosa orde de inscrición, xs colexiadxs poderán acceder a partir do luns 16 de setembro (08:00h) a unha plataforma específica habilitada na páxina web do CoFiGa (https://www.cofiga.org/jornadas/4/INSCRIPCION-50-plazas-gratuitas-para-asistir-al-XVI-Congreso-Nacional-de-Fisioterapia), sobre a que se irá informando en sucesivos boletíns informativos.

XVI Congreso Nacional de Fisioterapia

Organizado conxuntamente pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e o CoFiGa, entidades que este ano conmemoran o 50 e 20 aniversario das súas respectivas constitucións, o programa científico do XVI Congreso Nacional de Fisioterapia ten como principais obxectivos visibilizar a efectividade da Fisioterapia e poñer en valor a intervención dos fisioterapeutas á hora de tratar os procesos patolóxicos relacionados coa cronicidade e o envellecemento, compartindo exitosas experiencias postas en marcha no noso país e transmitindo á sociedade e aos xestores da saúde os diferentes métodos de intervención da Fisioterapia na abordaxe da crecente problemática que se deriva dos procesos patolóxicos crónicos e dos cambios relacionados co envellecemento da poboación.

A cronicidade e o envellecemento da poboación son aspectos que xa constitúen no noso país un importante problema socio-sanitario e un auténtico desafío asistencial, económico e social: practicamente a metade da poboación española (ao redor dun 42%) padece polo menos un proceso crónico, xerando no noso país o 80% do gasto sanitario. Estas cifras aumentan se se ten en conta o progresivo envellecemento poboacional, alcanzando ata o 70% dos maiores de 65 anos, cunha media de catro enfermidades crónicas por persoa.

Na xestión da cronicidade e a dependencia que xera o envellecemento da poboación, os obxectivos xerais da Fisioterapia pasan por diminuír a prevalencia das súas consecuencias sobre a saúde e reducir a mortalidade prematura, para o que é necesario reducir a deterioración funcional e as complicacións asociadas, mellorando con iso a calidade de vida dos afectados e dos seus coidadores. Un proceso para o que é imprescindible unha perspectiva multidisciplinar, de visión global, con estratexias socio-sanitarias nas que a Fisioterapia é determinante.

A principal vantaxe que achega a Fisioterapia neste complexo proceso é mellorar a funcionalidade do paciente, facelo menos dependente das terapias farmacolóxicas e, en moitos casos, lograr reducir a taxa de reingreso, aspectos que resultan fundamentais á hora de diminuír o elevado custo económico do actual procedemento socio-asistencial. Unha vantaxe que, con todo, non está a ser aproveitada polos xestores nos dous alicerces que deberían caracterizar o sistema de protección social: os servizos públicos de saúde e os de atención á dependencia.

Toda a información relativa ao XVI Congreso Nacional de Fisioterapia, cun programa científico que se estructura ao redor de tres grandes bloques temáticos (innovación e tendencias desde a rehabilitación no proceso do envellecemento, implementación dos Programas de Saúde Comunitaria e atención centrada no paciente con dor crónica), pódese consultar en: www.congresoaef2019.com

CoFiGa conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia ofreciendo a sus colegiadxs 50 plazas gratuitas para asistir al XVI Congreso Nacional de Fisioterapia

Organizado conjuntamente por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y el CoFiGa, el evento científico con más calado de la Fisioterapia española, que se celebrará los días 8 y 9 del próximo mes de noviembre en Santiago de Compostela

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia 2019, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ofrece a sus colegiadxs 50 plazas gratuitas para asistir al XVI Congreso Nacional de Fisioterapia, el evento científico con más calado de la Fisioterapia española, que se celebrará los días 8 y 9 del próximo mes de noviembre en Santiago de Compostela y que en esta nueva edición pondrá el foco de atención en estos dos temas de máxima relevancia para la sociedad actual, como son la cronicidad y el envejecimiento activo, reuniendo en la capital de Galicia a más de 600 fisioterapeutas de toda España para analizar y aportar soluciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población en general y de nuestros mayores en particular.

Para optar a las plazas gratuitas, que serán asignadas por riguroso orden de inscripción, lxs colegiadxs podrán acceder a partir del lunes 16 de septiembre (08:00h) a una plataforma específica habilitada en la página web del CoFiGa (https://www.cofiga.org/jornadas/4/INSCRIPCION-50-plazas-gratuitas-para-asistir-al-XVI-Congreso-Nacional-de-Fisioterapia), sobre la que se irá informando en sucesivos boletines informativos.

XVI Congreso Nacional de Fisioterapia

Organizado conjuntamente por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y el CoFiGa, entidades que este año conmemoran el 50 y 20 aniversario de su respectivas constituciones, el programa científico del XVI Congreso Nacional de Fisioterapia tiene como principales objetivos visibilizar la efectividad de la Fisioterapia y poner en valor la intervención de los fisioterapeutas a la hora de tratar los procesos patológicos relacionados con la cronicidad y el envejecimiento, compartiendo exitosas experiencias puestas en marcha en nuestro país y transmitiendo a la sociedad y a los gestores de la salud los diferentes métodos de intervención de la Fisioterapia en el abordaje de la creciente problemática que se deriva de los procesos patológicos crónicos y de los cambios relacionados con el envejecimiento de la población.

La cronicidad y el envejecimiento de la población son aspectos que ya constituyen en nuestro país un importante problema socio-sanitario y un auténtico desafío asistencial, económico y social: prácticamente la mitad de la población española (alrededor de un 42%) padece al menos un proceso crónico, generando en nuestro país el 80% del gasto sanitario. Estas cifras aumentan si se tiene en cuenta el progresivo envejecimiento poblacional, alcanzando hasta el 70% de los mayores de 65 años, con una media de cuatro enfermedades crónicas por persona.

En la gestión de la cronicidad y la dependencia que genera el envejecimiento de la población, los objetivos generales de la Fisioterapia pasan por disminuir la prevalencia de sus consecuencias sobre la salud y reducir la mortalidad prematura, para lo cual es necesario reducir el deterioro funcional y las complicaciones asociadas, mejorando con ello la calidad de vida de los afectados y de sus cuidadores. Un proceso para el que es imprescindible una perspectiva multidisciplinar, de visión global, con estrategias socio-sanitarias en las que la Fisioterapia es determinante.

La principal ventaja que aporta la Fisioterapia en este complejo proceso es mejorar la funcionalidad del paciente, hacerlo menos dependiente de las terapias farmacológicas y, en muchos casos, lograr reducir la tasa de reingreso, aspectos que resultan fundamentales a la hora de disminuir el elevado coste económico del actual procedimiento socio-asistencial. Una ventaja que, sin embargo, no está siendo aprovechada por los gestores en los dos pilares que deberían caracterizar el sistema de protección social: los servicios públicos de salud y los de atención a la dependencia.

 

Toda la información relativa al XVI Congreso Nacional de Fisioterapia, cuyo programa científico se estructura en torno a tres grandes bloques temáticos (innovación y tendencias desde la rehabilitación en el proceso del envejecimiento, implementación de los Programas de Salud Comunitaria y atención centrada en el paciente con dolor crónico), se puede consultar en: www.congresoaef2019.com

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas