Comunicado da Xunta de Goberno en funcións sobre Eleccións CoFiGa 2019

Acordos da reunión celebrada o pasado 10 de xullo de 2019

12 Jul 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Estimad@s compañeir@s,

Tras a recepción de 6 reclamacións enviadas por colexiados relativas ao voto por correo (existindo casos de colexiad@s que achegan xustificante conforme o seu voto por correo foi procesado como carta certificada correctamente, pero non entregada por Correos á sede electoral correspondente, e por tanto, privándoselles de exercer o seu dereito ao voto), e a recepción dun escrito enviado por D. Perfecto Pampín Lado, colexiado nº 1.323, con rexistro de entrada do 04/07/2019, no que como representante e candidato a presidente da candidatura “Loitadores” nas pasadas Eleccións CoFiGa do 29 de xuño, solicita impugnación dos resultados das mesmas, alegando a este fin a desaparición dun dos votos na mesa electoral de Vigo con respecto ao total de votantes rexistrados nos censos da mesa, sendo ese voto determinante no resultado final das mesmas (a candidatura de “A Nosa Cor” tivo un total de 353 votos, mentres que a candidatura “Loitadores” tivo un total de 352 votos), procédese á celebración dunha Xunta de Goberno o pasado día 04 de xullo para tratar este único punto da orde do día.

Para a valoración e toma de decisións no devandito punto, os membros da Xunta de Goberno que concorren na candidatura “Loitadores” abstéñense da votación para evitar calquera conflito de interese. Os 4 membros da Xunta de Goberno que non concorren en ningunha candidatura, tras valorar o alcance dos feitos descritos polo colexiado, xunto ás reclamacións enviadas ao correo institucional por diferentes colexiados e colexiadas relativas ao voto por correo, acordan por unanimidade solicitar un informe xurídico externo ao despacho “Caruncho, Tomé & Judel”, co obxectivo de enfocar a resolución da Xunta de Goberno ante os feitos descritos.

Tras a recepción do devandito informe en data 10/07/2019, procédese a celebración de Xunta de Goberno urxente para ese efecto, seguindo o procedemento da Xunta de Goberno anterior: os membros que concorren en candidatura abstéñense da votación e toma de decisións, sendo esta levada a cabo polos membros da Xunta de Goberno que non concorren en ningunha candidatura.

Tras a valoración do informe xurídico recibido, os membros da Xunta de Goberno sen conflito de interese consideran que o seu contido é lóxico, razoable, motivado e xusto, entendendo así mesmo que queda demostrada a lexitimidade da Xunta de Goberno, coas debidas abstencións, para acoller as propostas expostas polos asesores xurídicos, tanto en base á normativa de aplicación como a reiterada xurisprudencia.

Por tanto, acórdase por unanimidade:

1. Asumir todas as propostas reflectidas no mesmo, o que supón estimar as 7 reclamacións presentadas polos colexiados fronte ao proceso electoral

2. Anular o resultado publicado do proceso electoral celebrado o 29/06/19.

3. Retrotraer o proceso electoral ao momento inmediatamente posterior á proclamación das candidaturas presentadas, fixando o novo calendario electoral con data para a recepción de voto por correo e para a celebración da votación:

a) 15 de xullo ao 2 de agosto: período de solicitude do voto por correo.

b) 3 de agosto ao 4 de setembro: emisión do voto por correo.

c) 7 de setembro: eleccións nas mesas de Vigo e A Coruña, con idéntico censo ao censo definitivo no seu día aprobado, dado que tal acto non se anula.

Comunicado de la Junta de Gobierno en funciones sobre Elecciones CoFiGa 2019

Estimad@s compañer@s,

Tras la recepción de 6 reclamaciones enviadas por colegiados relativas al voto por correo (existiendo casos de colegiad@s que aportan justificante conforme su voto por correo fue procesado como carta certificada correctamente, pero no entregada por Correos a la sede electoral correspondiente, y por tanto, privándoseles de ejercer su derecho al voto), y la recepción de un escrito enviado por D. Perfecto Pampín Lado, colegiado nº 1323, con registro de entrada del 04/07/2019, en el que como representante y candidato a presidente de la candidatura “Loitadores” en las pasadas Elecciones CoFiGa del 29 de junio, solicita impugnación de los resultados de las mismas, alegando a este fin la desaparición de uno de los votos en la mesa electoral de Vigo con respecto al total de votantes registrados en los censos de la mesa, siendo ese voto determinante en el resultado final de las mismas (la candidatura de “A Nosa Cor” tuvo un total de 353 votos, mientras que la candidatura “Loitadores” tuvo un total de 352 votos), se procede a la celebración de una Junta de Gobierno el pasado día 04 de julio para tratar este único punto del orden del día.

Para la valoración y toma de decisiones en dicho punto, los miembros de la Junta de Gobierno que concurren en la candidatura “Loitadores” se abstienen de la votación para evitar cualquier conflicto de interés. Los 4 miembros de la Junta de Gobierno que no concurren en ninguna candidatura, tras valorar el alcance de los hechos descritos por el colegiado, junto a las reclamaciones enviadas al correo institucional por diferentes colegiados y colegiadas relativas al voto por correo, acuerdan por unanimidad solicitar un informe jurídico externo al despacho “Caruncho, Tomé & Judel”, con el objetivo de enfocar la resolución de la Junta de Gobierno ante los hechos descritos.

Tras la recepción de dicho informe en fecha 10/07/2019, se procede a celebración de Junta de Gobierno urgente a tal efecto, siguiendo el procedimiento de la Junta de Gobierno anterior: los miembros que concurren en candidatura se abstienen de la votación y toma de decisiones, siendo esta llevada a cabo por los miembros de la Junta de Gobierno que no concurren en ninguna candidatura.

Tras la valoración del informe jurídico recibido, los miembros de la Junta de Gobierno sin conflicto de interés consideran que su contenido es lógico, razonable, motivado y justo, entendiendo asimismo que queda demostrada la legitimidad de la Junta de Gobierno, con las debidas abstenciones, para acoger las propuestas planteadas por los asesores jurídicos, tanto en base a la normativa de aplicación como a reiterada jurisprudencia.

Por tanto, se acuerda por unanimidad:

1. Asumir todas las propuestas reflejadas en el mismo, lo que supone estimar las 7 reclamaciones presentadas por los colegiados frente al proceso electoral.

2. Anular el resultado publicado del proceso electoral celebrado el 29/06/19.

3. Retrotraer el proceso electoral al momento inmediatamente posterior a la proclamación de las candidaturas presentadas, fijando el nuevo calendario electoral con fecha para la recepción de voto por correo y para la celebración de la votación:

a) 15 de julio a 2 de agosto: período de solicitud del voto por correo.

b) 3 de agosto a 4 de septiembre: emisión del voto por correo.

c) 7 de septiembre: elecciones en las mesas de Vigo y A Coruña, con idéntico censo al censo definitivo en su día aprobado, dado que tal acto no se anula.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas