O domingo 12 de maio entra en vigor a obrigación de establecer o rexistro da xornada de traballo

Unha medida que afecta aos centros de Fisioterapia

09 May 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os centros de Fisioterapia veranse afectados pola entrada en vigor, o vindeiro domingo 12 de maio, da obrigación de establecer un rexistro diario no que se recollan as horas de inicio e de finalización da xornada laboral de cada persoa  traballadora.

Así o regula o recentemente aprobado Real Decreto-Lei 8/2019, do 8 de marzo, de Medidas Urxentes de Protección Social e Loita contra a Precariedade Laboral na Xornada de Traballo, que tamén establece as seguintes obrigacións:

- Organizar e documentar o rexistro de xornada, mediante unha ferramenta/sistema que non poida ser obxecto de manipulación. A súa selección terá que efectuarse mediante negociación colectiva, acordo de empresa ou mediante decisión do empresario previa consulta cos representantes dos traballadores na empresa.

- Conservar os rexistros durante 4 anos, estando ao dispor das persoas traballadoras, dos seus representantes legais e da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

O obxectivo desta nova normativa é medir a duración das xornadas laborais e, por tanto, as horas extraordinarias; e tamén os descansos, que non poden ser inferiores a doce horas entre final e inicio de xornada nin a 36 semanais, aínda que con peculiaridades sobre a súa localización no calendario segundo o sector de que se trate.

A nova normativa senta as bases legais do rexistro da xornada de traballo, pero a súa concreción práctica está por desenvolver.

Con todo si establece que o incumprimento das obrigacións establecidas pode carrexar sancións con contías que oscilan entre os 626 euros se é considerada leve ou chegar aos 6.250 euros se se considera grave.

El domingo 12 de mayo entra en vigor la obligación de establecer el registro de la jornada de trabajo

Una medida que afecta a los centros de Fisioterapia

Los centros de Fisioterapia se verán afectados por la entrada en vigor, el domingo próximo 12 de mayo, de la obligación de establecer un registro diario en el que se recojan las horas de inicio y de finalización de la jornada laboral de cada persona  trabajadora.

Así lo regula el recientemente aprobado Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección Social y Lucha contra la Precariedad Laboral en la Jornada de Trabajo, que también establece las siguientes obligaciones:

- Organizar y documentar el registro de jornada, mediante una herramienta/sistema que no pueda ser objeto de manipulación. Su selección ha de efectuarse mediante negociación colectiva, acuerdo de empresa o mediante decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores en la empresa.

- Conservar los registros durante 4 años, estando a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El objetivo de esta nueva normativa es medir la duración de las jornadas laborales y, por lo tanto, las horas extraordinarias; y también los descansos, que no pueden ser inferiores a doce horas entre final e inicio de jornada ni a 36 semanales, aunque con peculiaridades sobre su ubicación en el calendario según el sector de que se trate.

La nueva normativa sienta las bases legales del registro de la jornada de trabajo, pero su concreción práctica está por desarrollar.

 

No obstante sí establece que el incumplimiento de las obligaciones establecidas puede acarrear sanciones con cuantías que oscilan entre los 626 euros si es considerada leve o llegar a los 6.250 euros si se considera grave.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres