Os fisioterapeutas lembran no Día Mundial da Asma a eficiencia da Fisioterapia Respiratoria na prevención, tratamento e estabilización dos síntomas desta enfermidade crónica

Con técnicas complementarias ao tratamento farmacolóxico, mellora a calidade de vida das persoas afectadas, diminuíndo o absentismo laboral e/ou escolar, mellorando o estado emocional e diminuíndo a tensión que esta enfermidade xera

07 May 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A evidencia científica avala a eficacia e eficiencia das técnicas de Fisioterapia Respiratoria como tratamento complementario ao farmacolóxico no tratamento dos pacientes asmáticos. Así o lembra o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) con motivo da conmemoración do Día Mundial da Asma.

A asma é unha enfermidade caracterizada por hiperreactividade bronquial e obstrución parcialmente reversible das vías aéreas, na que a inflamación das vías respiratorias provoca unha obstrución que dificulta a entrada e saída de aire nos pulmóns. Caracterízase pola aparición de episodios de dificultade respiratoria, xeralmente asociados a outros síntomas como tose, sibilancias e sensación de afogo.

É unha patoloxía crónica moi frecuente. En España afecta ao 5% da poboación adulta e ao 8-10% dos nenos. Case na metade dos casos preséntase antes dos 10 anos, sendo menos frecuente despois dos 40 anos. É por tanto a enfermidade crónica máis prevalente na idade pediátrica.

Ademais, a Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR) asegura que a súa prevalencia aumentou entre un 8% e un 10% nos países industrializados durante a última década, debido fundamentalmente á contaminación atmosférica.

A súa abordaxe supón un elevado custo social e económico: en torno ao 2% dos ingresos en hospitais son debidos a crises  asmáticas e un 80% destes ingresos poderían ser evitables cun adecuado tratamento.

O tratamento de Fisioterapia Respiratoria na asma ha de realizarse nos períodos intercrisis, nunca nos momentos de crises. Mediante exercicios respiratorios traballarase a musculatura respiratoria e do tórax para fortalecer ou relaxar os diferentes músculos. A drenaxe de secrecións tamén é importante, así como a adquisición dun correcto patrón respiratorio. Complétase o tratamento de Fisioterapia Respiratoria con técnicas de relaxación e control respiratorio para poder afrontar e mesmo controlar as crises de asma.

No tratamento da asma, a Fisioterapia Respiratoria axuda a diminuír os síntomas diarios e a diminuír as doses requiridas da medicación habitual, xa que favorece a chegada da medicación inhalada ao pulmón profundo, facéndoa máis eficaz; axuda na estabilización do paciente tras a crise, favorece a limpeza de secrecións que aparecen tras a crise, ao ceder a inflamación e o broncoespasmo; axuda a controlar e previr unha nova crise e as súas posibles complicacións e contribúe a mellorar a mecánica ventilatoria do paciente facendo máis efectiva e económica a súa respiración.

Por todo iso, a Fisioterapia Respiratoria mellora a calidade de vida das persoas que padecen asma, diminuíndo o absentismo laboral e/ou escolar, mellorando o estado emocional e diminuíndo a tensión que esta enfermidade xera.

Los fisioterapeutas recuerdan en el Día Mundial del Asma la eficiencia de la Fisioterapia Respiratoria en la prevención, tratamiento y estabilización de los síntomas de esta enfermedad crónica

Con técnicas complementarias al tratamiento farmacológico, mejora la calidad de vida de las personas afectadas, disminuyendo el absentismo laboral y/o escolar, mejorando el estado emocional y disminuyendo el estrés que esta enfermedad genera

La evidencia científica avala la eficacia y eficiencia de las técnicas de Fisioterapia Respiratoria como tratamiento complementario al farmacológico en el tratamiento de los pacientes asmáticos. Así lo recuerda el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Asma.

El asma es una enfermedad caracterizada por hiperreactividad bronquial y obstrucción parcialmente reversible de las vías aéreas, en la que la inflamación de las vías respiratorias provoca una obstrucción que dificulta la entrada y salida de aire de los pulmones. Se caracteriza por la aparición de episodios de dificultad respiratoria, generalmente asociados a otros síntomas como tos, sibilancias y sensación de ahogo.

Es una patología crónica muy frecuente. En España afecta al 5% de la población adulta y al 8-10% de los niños. Casi en la mitad de los casos se presenta antes de los 10 años, siendo menos frecuente después de los 40 años. Es por lo tanto la enfermedad crónica más prevalente duran te la edad pediátrica.

Además, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) asegura que su prevalencia ha aumentado entre un 8% y un 10% en los países industrializados durante la última década, debido fundamentalmente a la contaminación atmosférica.

Su abordaje supone un elevado coste social y económico: en torno al 2% de los ingresos en hospitales son debidos a crisis asmáticas y un 80% de estos ingresos podrían ser evitables con un adecuado tratamiento.

El tratamiento de Fisioterapia Respiratoria en el asma ha de realizarse en los periodos intercrisis, nunca en los momentos de crisis. Mediante ejercicios respiratorios se trabajará la musculatura respiratoria y del tórax para fortalecer o relajar los diferentes músculos. El drenaje de secreciones también es importante, así como la adquisición de un correcto patrón respiratorio. Se completa el tratamiento de Fisioterapia Respiratoria con técnicas de relajación y control respiratorio para poder afrontar e incluso controlar las crisis de asma.

En el tratamiento del asma, la Fisioterapia Respiratoria ayuda a disminuir los síntomas diarios y a disminuir las dosis requeridas de la medicación habitual, ya que favorece la llegada de la medicación inhalada al pulmón profundo, haciéndola más eficaz; ayuda en la estabilización del paciente tras la crisis; favorece la limpieza de secreciones que aparecen tras la crisis, al ceder la inflamación y el broncoespasmo; ayuda a controlar y prevenir una nueva crisis y sus posibles complicaciones y contribuye a mejorar la mecánica ventilatoria del paciente haciendo más efectiva y económica su respiración.

 

Por todo ello, la Fisioterapia Respiratoria mejora la calidad de vida de las personas que padecen asma, disminuyendo el absentismo laboral y/o escolar, mejorando el estado emocional y disminuyendo el estrés que esta enfermedad genera.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres