Os fisioterapeutas poñen en valor a súa cualificación no tratamento da dor e destacan que pode existir dor sen lesión e lesión sen dor

O videoconsello de abril da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ analiza as diferentes probas de imaxe utilizadas para esclarecer a orixe da dor e lembra que moitas das patoloxías que aparecen ao longo da vida son reflexo dos cambios na morfoloxía dos tecidos que se producen co paso dos anos

25 Abr 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os fisioterapeutas poñen en valor o importante papel que desenvolven no tratamento da dor por ser profesionais sanitarios cualificados para identificar e abordar as posibles alteracións que o provocan, aínda que tamén explican que en ocasións pode existir dor sen lesión e lesión sen dor.

Así o explica o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) no videoconsello do mes de abril da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’, no que analizan as diferentes probas de imaxe, como radiografías, escáneres, ecografías, resonancias magnéticas ou TAC, que habitualmente se utilizan como ferramentas para esclarecer a orixe da dor:

Galego: https://youtu.be/RiMblmRFtCM

Español: https://youtu.be/EmVu3_o5uUE

No videoconsello, os fisioterapeutas tamén explican como diversos estudos científicos demostran que a dor non ten porqué ser sempre un sinal exclusivo dunha lesión e poden referirse a un conxunto moito máis amplo de factores e como as probas de imaxe poden ser de utilidade para discriminar se existe ou non lesión.

“Debemos ter en conta que, da mesma forma que a dor non está vinculado sempre á existencia dunha lesión, existen tamén algunhas patoloxías que se presentan de forma  asintomática, é dicir, sen dor; e unha proba de imaxe como pode ser unha ferramenta de gran utilidade para esclarecer o diagnóstico”, indican.

Ademais, os fisioterapeutas lembran que moitos destes diagnósticos, aínda que contan nalgúns casos con nomes pouco atractivos (protrusións ou hernias discais, pinzamentos ou reducións do espazo subacromial, artrose dexenerativa, escordaduras meniscales, desgastes cartilaginosos ou rupturas tendinosas dexenerativas), non son máis que o reflexo de patoloxías que poden ir aparecendo ao longo da vida das persoas e que están asociadas aos cambios de morfoloxía dos tecidos que se producen co paso dos anos.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Los fisioterapeutas ponen en valor su cualificación en el tratamiento del dolor y destacan que puede existir dolor sin lesión y lesión sin dolor

El videoconsejo de abril de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ analiza las diferentes pruebas de imagen utilizadas para esclarecer el origen del dolor y recuerda que muchas de las patologías que aparecen a lo largo de la vida son reflejo de los cambios en la morfología de los tejidos que se producen con el paso de los años

Los fisioterapeutas ponen en valor el importante papel que desarrollan en el tratamiento del dolor por ser profesionales sanitarios cualificados para identificar y abordar las posibles alteraciones  que lo provocan, si bien también explican que en ocasiones puede existir dolor sin lesión y lesión sin dolor.

Así lo explica el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en el videoconsejo del mes de abril de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, en el que  analizan las diferentes pruebas de imagen, como radiografías, escáneres, ecografías, resonancias magnéticas o TAC, que habitualmente se utilizan como herramientas para esclarecer el origen del dolor:

Gallego: https://youtu.be/RiMblmRFtCM

Español: https://youtu.be/EmVu3_o5uUE

En el videoconsello, los fisioterapeutas también explican cómo diversos estudios científicos demuestran que el dolor no tiene porqué ser siempre una señal exclusiva de una lesión y pueden referirse a un conjunto mucho más amplio de factores y cómo las pruebas de imagen pueden ser de utilidad para discriminar si existe o no lesión.

“Debemos tener en cuenta que, de la misma forma que el dolor no está vinculado siempre a la existencia de una lesión, existen también algunas patologías que se presentan de forma asintomática, es decir, sin dolor; y una prueba de imagen como puede ser una herramienta de gran utilidad para esclarecer el diagnóstico”, indican.

Además, los fisioterapeutas recuerdan que muchos de estos diagnósticos, aunque cuentan en algunos casos con nombres poco atractivos (protrusiones o hernias discales, pinzamientos o reducciones del espacio subacromial, artrosis degenerativa, esguinces meniscales, desgastes cartilaginosos o rupturas tendinosas degenerativas), no son más que el reflejo de patologías que pueden ir apareciendo a lo largo de la vida de las personas y que están asociadas a los cambios de morfología de los tejidos que se producen con el paso de los años.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres